Infopoint

Cílem projektu je vytvořit standardní evropské výzkumné prostředí pro výzkumné pracovníky CPS UTB ve Zlíně.
Výstupem projektu je návrh a implementace strategického řízení výzkumného centra orientovaný na vedení a rozvoj lidských zdrojů – Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Řešení projektu je spojeno se získáním ocenění Human Resources Exellence in Research Award (HR Award), které je udělováno Evropskou komisí (EK) těm výzkumným organizacím, které splňují zásady standardního chování v evropském výzkumném prostoru. Standard chování v evropském výzkumném prostředí je definován ve čtyřiceti principech stanovených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (EC&C). Získání certifikátu EK "HR Award" je formálním kvalifikačním znakem příslušnosti výzkumné organizace ke společenství organizací, které sdílejí evropský výzkumný prostor umožňující efektivní komunikaci, kooperaci, mobilitu, ale také financování výzkumu, vývoje a inovací zajišťujícího další ekonomický a společenské rozvoj a konkurenceschopnost zemí EU.

Zpracování návrhu a implementace HRS4R vychází z analýzy současného stavu v uplatnění principů EC&C v podmínkách CPS UTB, identifikace slabých míst (GAP analýza) a přípravě akčního plánu opatření k postupnému dosažení standardů stanovených v EC&C. Realizace opatření v podmínkách CPS UTB povede ke změně v pojetí řízení personálu, nastavení strategické roviny řízení výzkumného centra orientované na vedení a rozvoj lidských zdrojů, ale také formování firemní kultury orientované na přijetí a sdílení hodnot, principů a zásad chování v souladu s EC&C.

1. GAP analýza

Zpracování návrhu HRS4R vychází z analýzy současného stavu uplatnění principů EC&C v podmínkách CPS a identifikace slabých míst (GAP analýza). Při analýze byly použity tyto metody: analýza textu Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (ECH&C), analýza národní legislativy vztahující se k etickému chování výzkumné organizace, analýza řídicích norem vztahujících se k etickému chování pracovníků UTB, analýza řídicích norem vztahujících se k etickému chování pracovníků CPS, rešerše „best practices“ vztahujících se k etickému chování pracovníků a manažerů výzkumné organizace ve vybraných zemích EU, analýza názorů pracovníků a manažerů CPS na míru uplatnění jednotlivých principů EC&C v prostředí CPS UTB.

Analýza názorů pracovníků a manažerů CPS na míru uplatnění jednotlivých principů EC&C byla provedena pomocí dotazníkového šetření. Dotazník zahrnoval celkem 40 principů, které stanovuje EC&C jako obecné zásady a požadavky upřesňující úlohu odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků, managementu, jejich zaměstnavatelů a investorů. V jednotlivých položkách dotazníku respondenti ohodnotili míru uplatnění daného principu v podmínkách svého pracoviště. Čtyřicet principů EC&C je v dotazníku rozděleno do čtyř skupin: A. Etické a profesionální aspekty, B. Nábor pracovníků, C. Pracovní podmínky a sociální zabezpečení, D. Vzdělávání a školení.

Dotazníkového šetření se zúčastnili všichni výzkumní pracovníci CPS, všichni vedoucí výzkumných skupin, všichni manažeři CPS. Mezi respondenty byla zařazena i skupina externích partnerů CPS, abychom získali názory respondentů, kteří vzhledem k těsné spolupráci mohou vnitřní prostředí CPS posoudit pohledem z venku. Externí partneři byli managementem CPS vybráni tak, aby byly zastoupeny firmy ze Zlínského kraje i celé České republiky, ryze české firmy i firmy se zahraničním kapitálem, firmy od malých až po velké, a firmy s různou četností dosavadní spolupráce.

GAP analýza (souhrn jednotlivých kroků)

• Studium Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků
• Analýza národní legislativy vztahující se k etickému chování výzkumné organizace
• Analýza norem UTB vztahujících se k etickému chování výzkumné organizace
• Analýza norem UNI (CPS) vztahujících se k etickému chování výzkumné organizace
• Rešerše „best practices“ vztahujících se k etickému chování výzkumné organizace v zemích EU
• Konzultace přípravy GAP analýzy s koordinátorem na CEBIA-Tech (FAI)
• Příprava dotazníkového šetření a návrh dotazníku
• Realizace dotazníkové šetření
• Realizace vzdělávacích aktivit k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků
• Realizace služební cesty za účelem výměny znalostí v oblasti strategického řízení výzkumné organizace v souladu s principy HR Award – University of Southampton a Portsmouth University, Velká Británie Technical, University Delft a Leiden Univesity, Nizozemí


2. Akční plán

Pro vytvoření návrhů na opatření a zpracování akčního plánu realizace navržených opatření ke změně řízení lidských zdrojů v souladu s principy EC&C byla zvolena metoda Focus Group (FG). Byly vytvořeny 3 skupiny účastníků FG, v nichž byli zastoupeni výzkumní pracovníci CPS, vedoucí výzkumných skupin CPS, manažeři CPS, externí partneři CPS.V úvodu jednání FG byli účastníci seznámeni s výsledky GAP analýzy a formou řízené diskuse navrhovali opatření k eliminaci slabých míst v uplatnění principů EC&C v podmínkách CPS. Diskuse směřovala k formulaci relevantních opatření pro krátkodobý (1 rok) a dlouhodobý časový horizont realizace.

GAP analýza a akční plán v podobě předepsaných šablon byly odeslány Evropské komisi k vyhodnocení. Odeslání šablon musí být provedeno do 12 měsíců od úvodního kroku projektu (22. listopadu 2017) – vyslovení zájmu dosáhnout „HR Award“ s cílem dosažení pozitivního hodnocení EK. Zástupci EK se při procesu vyhodnocení zaslaných podkladů dostaví k posouzení podmínek přímo v prostředí CPS UTB ve Zlíně.
O výsledcích dotazníkového šetření a připravovaných opatření pro akční plán byli výzkumní pracovníci CPS informováni na společném setkání s vedením CPS (12. prosince 2018).

Výzkumní pracovníci se dále průběžně zúčastňují vzdělávacích aktivit v oblasti strategického řízení výzkumné organizace, v oblasti personalistiky a principů Open, Transparent, Merit Based Recruitment (OTM-R), v oblasti finančního managementu, v oblasti zvyšování kvality a konkurenceschopnosti doktorandů ve vědě a výzkumu, v oblasti zvyšování znalostí post-doktorandů a mladých výzkumných pracovníků (do 5 let) za účelem jejich profesního rozvoje.

Výzkumní pracovníci jsou průběžně informováni o řešení projektu prostřednictvím webové stránky CPS, webové stránky UTB, FB CPS, hromadný e-mail zaměstnanců CPS, prostory CPS (InfoPoint, postery, zdi, schodiště), tiskoviny (Universalia, Zlínský deník, odborný časopis).

6.Zpráva hodnotitelů EK, Implementation Phase Interim Assessment – EC Consensus Report.

Zpráva hodnotitelů Evropské komise (EC Consensus Report), která hodnotí postup v první etapě implementace HRS4R a držení certifikátu HR Award, přišla na UNI/CPS přes e-tool na portálu Euraxess dne 18. 5. 2021. Hodnocení EK je pozitivní, bez připomínek. UNI/CPS pokračuje v držení HR Award a v realizaci Akčního plánu pro implementaci HRS4R. Termín obhajoby HR Award (externí hodnocení EK) je za tři roky, tj. 05/2024.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo