Aktuální fáze

1. GAP analýza

Zpracování návrhu HRS4R vychází z analýzy současného stavu uplatnění principů EC&C v podmínkách CPS a identifikace slabých míst (GAP analýza). Při analýze byly použity tyto metody: analýza textu Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (ECH&C), analýza národní legislativy vztahující se k etickému chování výzkumné organizace, analýza řídicích norem vztahujících se k etickému chování pracovníků UTB, analýza řídicích norem vztahujících se k etickému chování pracovníků CPS, rešerše „best practices“ vztahujících se k etickému chování pracovníků a manažerů výzkumné organizace ve vybraných zemích EU, analýza názorů pracovníků a manažerů CPS na míru uplatnění jednotlivých principů EC&C v prostředí CPS UTB.

Analýza názorů pracovníků a manažerů CPS na míru uplatnění jednotlivých principů EC&C byla provedena pomocí dotazníkového šetření. Dotazník zahrnoval celkem 40 principů, které stanovuje EC&C jako obecné zásady a požadavky upřesňující úlohu odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků, managementu, jejich zaměstnavatelů a investorů. V jednotlivých položkách dotazníku respondenti ohodnotili míru uplatnění daného principu v podmínkách svého pracoviště. Čtyřicet principů EC&C je v dotazníku rozděleno do čtyř skupin: A. Etické a profesionální aspekty, B. Nábor pracovníků, C. Pracovní podmínky a sociální zabezpečení, D. Vzdělávání a školení.

Dotazníkového šetření se zúčastnili všichni výzkumní pracovníci CPS, všichni vedoucí výzkumných skupin, všichni manažeři CPS. Mezi respondenty byla zařazena i skupina externích partnerů CPS, abychom získali názory respondentů, kteří vzhledem k těsné spolupráci mohou vnitřní prostředí CPS posoudit pohledem z venku. Externí partneři byli managementem CPS vybráni tak, aby byly zastoupeny firmy ze Zlínského kraje i celé České republiky, ryze české firmy i firmy se zahraničním kapitálem, firmy od malých až po velké, a firmy s různou četností dosavadní spolupráce.

 GAP analýza (souhrn jednotlivých kroků)

  • Studium Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků
  • Analýza národní legislativy vztahující se k etickému chování výzkumné organizace
  • Analýza norem UTB vztahujících se k etickému chování výzkumné organizace
  • Analýza norem UNI (CPS) vztahujících se k etickému chování výzkumné organizace
  • Rešerše „best practices“ vztahujících se k etickému chování výzkumné organizace v zemích EU
  • Konzultace přípravy GAP analýzy s koordinátorem na CEBIA-Tech (FAI)
  • Příprava dotazníkového šetření a návrh dotazníku
  • Realizace dotazníkové šetření
  • Realizace vzdělávacích aktivit k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků
  • Realizace služební cesty za účelem výměny znalostí v oblasti strategického řízení výzkumné organizace v souladu s principy HR Award – University of Southampton a Portsmouth University, Velká Británie, Technical University Delft a Leiden Univesity, Nizozemí

2. Akční plán

Pro vytvoření návrhů na opatření a zpracování akčního plánu realizace navržených opatření ke změně řízení lidských zdrojů v souladu s principy EC&C byla zvolena metoda Focus Group (FG).  Byly vytvořeny 3 skupiny účastníků FG, v nichž byli zastoupeni výzkumní pracovníci CPS, vedoucí výzkumných skupin CPS, manažeři CPS, externí partneři CPS.

V úvodu jednání FG byli účastníci seznámeni s výsledky GAP analýzy a formou řízené diskuse navrhovali opatření k eliminaci slabých míst v uplatnění principů EC&C v podmínkách CPS. Diskuse směřovala k formulaci relevantních opatření pro krátkodobý (1 rok) a dlouhodobý časový horizont realizace.

3Odeslání GAP analýzy a Akčního plánu na Evropskou komisi 21. 11. 2018

GAP analýza a Akční plán v podobě předepsaných šablon byly odeslány Evropské komisi k vyhodnocení.

4. Získání HR AWARD v březnu 2019.

5.
Vnitřní hodnocení gap analýzy a plnění opatření akčního plánu

Zpráva o vnitřním hodnocení gap analýzy, o plnění a aktualizaci opatření akčního plánu byla 23. 2. 2021 odeslána na EK.

6. Zpráva hodnotitelů EK, Implementation Phase Interim Assessment – EC Consensus Report.

Zpráva hodnotitelů Evropské komise (EC Consensus Report), která hodnotí postup v první etapě implementace HRS4R a držení certifikátu HR Award, přišla na UNI/CPS přes e-tool na portálu Euraxess dne 18. 5. 2021. Hodnocení EK je pozitivní, bez připomínek. UNI/CPS pokračuje v držení HR Award a v realizaci Akčního plánu pro implementaci HRS4R. Termín obhajoby HR Award (externí hodnocení EK) je za tři roky, tj. 05/2024.Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo