Strategie pro rozvoj mezisektorové spolupráce v oblasti přenosu znalostí z výzkumného prostředí do praxe

 

  1. Propojení se strategickými dokumenty UTB

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 2016-2020.

Prioritní cíl 2 – Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj, inovace a další tvůrčí činnost

Cíl 3 – Zkvalitňovat strukturu pro přenos výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe, zejména posilovat zapojení UTB do aplikovaného výzkumu a vývoje podporovaného z neveřejných zdrojů. Nastavit stabilní mechanismus pro podporu rozvoje Centra transferu technologií.

Prioritní cíl 6 – Relevance

Cíl 3 – Vzdělávací, výzkumnou, vývojovou, uměleckou i další činností univerzity reagovat na lokální, regionální, celostátní, přeshraniční i mezinárodní podmínky, problémy a celospolečenské výzvy.

Prioritní cíl 8 – Externí a interní komunikace univerzity

Cíl 1 – Posilovat prestiž UTB v národním a mezinárodním měřítku, propagovat univerzitu jako moderní a kvalitní vysokou školu, pečovat o image univerzity.

Cíl 2 – Podporou komunikace mezi akademickou sférou a soukromým sektorem, státní správou i občanskou společností  zajistit spolupráci na tvůrčích činnostech a transfer znalostí a inovací.

Cíl 4 – Zajistit kontakt s partnery na lokální, národní i mezinárodní úrovni, tj. se zaměstnavateli, vědeckými a akademickými institucemi i s neziskovým sektorem a veřejnou správou.

Cíl 6 – Aktivně šířit nové poznatky, výsledky vědecko-výzkumné činnosti a příklady dobré praxe směrem k veřejnosti a naplňovat tak poslání univerzity.

Prioritní cíl 9 -  Financování a organizace

Cíl 1 – Zajistit stabilní, transparentní a efektivní financování všech součástí UTB, reflektovat demografické trendy a změny v alokaci veřejných prostředků prostřednictvím optimalizace organizační a personální struktury všech součástí UTB.

Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2019

  1. Mise (Proč?)

Transfer technologií jako cesta ke zhodnocení výstupů VaV UNI/CPS pro společnost a zvyšování image UNI/CPS.

  1. Hodnoty (Co je důležité?)

Otevřenost, loajalita, komunikace, týmovost, fair-play, smluvní a zákonné povinnosti, šíření a využívání výsledků, veřejný závazek, práva duševního vlastnictví a spoluautorství, inovace.

  1. Vize (Kudy?)

UNI/CPS využívá v oblasti mezisektorové spolupráce vytvořené infrastruktury UNI/CTT pro přenos znalostí z výzkumného prostředí do praxe.

  1. Strategické cíle (Kam?) včetně harmonogramu jejich realizace (Kdy?) ve třech okruzích:

A/ Organizace práce (materiálně technické podmínky)

  1. Zpracování seznamu potenciálních průmyslových partnerů UNI/CPS dle jednotlivých výstupů VaV.                                                                                                T: 09/2019
  2. Vydání pokynu ředitele UNI/CPS stanovujícího podmínky smluvního ošetření vlastnických vztahů k výsledkům VaV UNI/CPS a navazujícího TT pro jednotlivé typy výsledků. Pokyn dále stanoví kompetence a pravidla vzájemné komunikace UNI/CTT a VaV UNI/CPS.                                                                                                                       T:06/2020

B/ Kvalifikace (znalosti, dovednosti, osobnostní předpoklady)

  1. Zpracování plánu vzdělávacích aktivit zaměřeného na pracovníky UNI/CTT v oblastech: komunikace, vyjednávání a asertivita, týmová práce, prezentační a obchodní dovednosti, uvedení výrobků na trh včetně znalosti legislativy, projektové řízení, transferová činnost včetně stáží, duševní vlastnictví a jeho ochrana i v podmínkách Průmyslu 4.0 a 5.0.                                                          T: PRŮBĚŽNĚ
  2. Prezentace výstupů UNI/CTT za dané období určená pro výzkumné pracovníky UNI/CPS.                                                                                  T: PRŮBĚŽNĚ

C/ Motivace (Finanční a nefinanční stimuly)

  1. Návrh koncepce pro oceňování úspěšně realizovaných (transferovaných) výstupů VaV UNI/CPS.                                                                                              T: PRŮBĚŽNĚ

Strategie pro rozvoj mezisektorové spolupráce v oblasti přenosu znalostí z výzkumného prostředí do praxe

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo