Strategie podpory doktorandů

 

 1. Propojení se strategickými dokumenty UTB

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 2016-2020.

Prioritní cíl 1 – Vzdělávání

Cíl 3 – Připravit a akreditovat nové studijní programy, a to bakalářské, navazující magisterské i doktorské. Pro potřeby regionálních strojírenských firem připravit odpovídající mezioborové strojírenské studijní programy.

Cíl 4 – Připravit a akreditovat navazující magisterské a doktorské studijní programy pro potřeby výzkumných institucí.

Prioritní cíl 2 – Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj, inovace a další tvůrčí činnosti

            Cíl  7 – Vytvářet podmínky pro vznik projektových mezifakultních výzkumných týmů s cílem zvýšit potenciál a výstupy vědeckovýzkumné činnosti.

Prioritní cíl 3 – Zajišťování kvality

Cíl 1 – Vybudovat komplexní a efektivní systém vnitřního sledování a zajišťování kvality ve všech oblastech činnosti univerzity. Zajistit pravidelný sběr a vyhodnocování dat relevantních pro kvalitu všech činností UTB, využívat mezinárodní žebříčky vysokých škol pro ověřování kvality výsledků činností a na základě výsledků přijímat opatření.

Cíl 2 – Využívat dostupné finanční nástroje k ovlivňování kvality činností UTB při respektování principu efektivity.

Cíl 3 – Vyhodnocovat a zvyšovat kvalitu a relevanci prezenční i kombinované formy studia s cílem harmonizovat profil absolventa v obou formách studia.

Cíl 4 -  Analyzovat a identifikovat příčiny studijní neúspěšnosti. Na základě analýzy, příkladů dobré praxe a s ohledem na specifika jednotlivých studijních programů a oborů navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení úspěšnosti s udržením kvality.

Cíl 5 – Soustavně zvyšovat kvalitu doktorských studijních programů, zlepšovat podmínky a finanční zabezpečení studentů doktorských studijních programů.

Cíl 6 – Podporovat zapojování studentů všech magisterských a doktorských studijních programů do výzkumných aktivit.

Prioritní cíl 4 – Diverzita a dostupnost

Cíl 1 – Nastavit podmínky rovného přístupu ke vzdělávání pro uchazeče/studenty se specifickými potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněných prostředí.

Cíl 2 – Rozšiřovat možnosti poskytování poradenských služeb pro uchazeče o studium, studenty i zaměstnance.

Prioritní cíl 5 – Internacionalizace

Cíl 1 – Zajistit, aby většina studijních programů měla mezinárodní charakter a aby přijíždějící studenti a hostující vyučující byli integrováni do života akademické obce.

Cíl 2 – Rozvíjet mezinárodní prostředí univerzity tak, aby všechny úseky poskytovaly služby v českém i anglickém jazyce. Zefektivnit řízení internacionalizačních aktivit.

Cíl 4 – Zajistit rostoucí počet zahraničních studentů přijíždějících na UTB na krátkodobý studijní pobyt v trvání nejméně 14 dní.

Cíl 5 – U studentů doktorských studijních programů podporovat akademické výjezdy do zahraničí v rámci jejich studia, preferovat pobyty delší než měsíc.

Cíl 6 – Reflektovat zahraniční studijní pobyty studentů ve studijních plánech a vnitřních předpisech tak, aby nekomplikovaly dokončení studia ve standardní době.

Cíl 7 – Podporovat akreditaci a realizaci joint/ double / multiple degree studijních programů.

Cíl 8 – Zajistit nárůst počtu absolventů studijních programů akreditovaných v jiném jazyce než českém.

Cíl 11 – Rozvíjet mezinárodní mobility studentů a akademických pracovníků s důrazem na kvalitní vědeckou spolupráci, podporovat zapojovaní doktorandů do projektů řešených ve spolupráci se zahraničními partnery a uznávanými odborníky.

Cíl 12 – Získávat kvalitní studenty ze zahraničních škol pro doktorské studium a postdoktorandské pobyty,

Prioritní cíl 6 – Relevance

Cíl 2 – Zvyšovat uplatnitelnost absolventů v praxi spolupráci s relevantními aktéry (zaměstnavateli, absolventy, sociálními partnery apod.) při tvorbě a inovacích studijních programů, zkvalitněním práce Job Centra UTB, podporou přenositelných kompetencí studentů, podporou podnikatelství a vytvářením podmínek pro vznik strat-up firem.

Prioritní cíl 8 – Externí a interní komunikace univerzity

            Cíl 5 – Vytvořit a realizovat strategii komunikace s absolventy UTB.

Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2019

 1. Mise (Proč?)

Výchova globálně uplatnitelných absolventů doktorského studia schopných samostatné vědecké a tvůrčí práce v oblastech polymerů, bio-materiálů, nano-materiálů a souvisejících technologií i v podmínkách Průmyslu 4.0 a 5.0 jako cesta k dlouhodobému rozvoji potenciálu UNI/CPS.

 1. Hodnoty (Co je důležité?)

Svoboda výzkumu, profesní odpovědnost, výzkumné prostředí, rozvoj kariéry, hodnota mobility, inovace, excelence, efektivita, vztahy s dohlížejícími osobami

 1. Vize (Kudy?)

UNI/CPS vytváří podmínky pro rozvoj a další zlepšování vysokého standardu doktorských studijních programů (DSP) realizovaných na UNI/CPS, jak celoškolských, tak i ve spolupráci s Fakultou technologickou.

 1. Strategické cíle (Kam?) včetně harmonogramu jejich realizace (Kdy?) ve třech okruzích:

A/ Organizace práce (materiálně technické podmínky)

 1. Re-akreditace stávajících doktorských programů v souladu s rozvojem UNI/CPS a s aktualizovanými dokumenty a pravidly.    T:12/2019
 2. Získání akreditace pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UNI/CPS.                                         

   T: 12/2025

 1. Aktualizace popisu pracovních míst referenta a zástupce ředitele UNI/CPS s ohledem na zajištění realizace rozvíjejících se doktorských studijních programů.    T: 06/2020
 2. Vytvoření přehledné platformy informací o DSP, školitelích, tématech.    T: 12/2019

B/ Kvalifikace (znalosti, dovednosti, osobnostní předpoklady)

 1. Vymezení účasti studentů DSP na smluvním výzkumu a na projektech UNI/CPS, které bezprostředně nesouvisí s jejich disertací.    T: 12/2019
 2. Definování kvalifikačních standardů pro školitele bez habilitace, kteří podléhají schválení Vědeckou radou UNI.    T: 12/2019

C/ Motivace (Finanční a nefinanční stimuly)

 1. Racionalizace systému stipendií pro studenty DSP na celou standardní délku studia v českých i anglických studijních programech                                          T: 12/2019
 2. Využívání systému hodnocení školitelů v rámci hodnocení VaV pracovníků UNI/CPS.

       T: PRŮBĚŽNĚ

 1. Možnost dlouhodobého profesního rozvoje absolventů DSP UNI/CPS.T: PRŮBĚŽNĚ


Strategie podpory doktorandů

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo