Přihlášení / Sign Up

Závazná přihláška - registrace

LICENČNÍ PODMÍNKY

 

pro zveřejnění příspěvku ve Sborníku příspěvků konference „PLASTKO 2022“

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY

 

1.1      Tyto licenční podmínky (dále jen „licenční podmínky“) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, IČ: 70883521, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01  Zlín (dále jen „nabyvatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě licenční smlouvy a v souvislosti s licenční smlouvou k příspěvku autora (poskytovatele) prezentovaném na konferenci PLASTKO 2022 pořádané nabyvatelem. Na základě výše uvedené licenční smlouvy bude příspěvek zveřejněn ve Sborníku příspěvků konference „PLASTKO 2022“ (výše specifikovaná licenční smlouva dále také jako „licenční smlouva“; výše uvedený příspěvek autora zveřejněný ve Sborníku příspěvků konference PLASTKO 2022 dále také jako „příspěvek“).

 

1.2      Licenční smlouva bude uzavírána mezi nabyvatelem a jinou fyzickou osobou (dále jako „autor“ nebo „poskytovatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese http://www.cps.utb.cz/cs/prihlaseni (dále jen „webová stránka“). K uzavření licenční smlouvy prostřednictvím výše uvedené webové stránky dojde v okamžiku, kdy poskytovatel jakožto autor příspěvku vyplní na webové stránce přihlašovací údaje a současně zaškrtne pole „Souhlasím s licenčními podmínkami a zveřejněním svého příspěvku ve sborníku“.

 

1.3      Licenční podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele při poskytnutí licence k příspěvku a v souvislosti s poskytnutím licence k příspěvku a další práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele.

 

1.4      Licence k příspěvku je na základě licenční smlouvy poskytována nabyvateli výlučně pro užití ve Sborníku příspěvků konference PLASTKO 2022 (dále jen „Sborník“), kdy licence se podle licenční smlouvy poskytuje jako nevýhradní a bezúplatná. Nabyvatel nebude využívat Sborník ke komerčním účelům.

 

1.5      Jakékoliv jiné užití příspěvku, než jak je uvedeno v těchto licenčních podmínkách, je možné pouze na základě samostatného jednání mezi poskytovatelem a nabyvatelem a pouze v případě dosažení dohody, která bude předmětem samostatné licenční smlouvy.

 

1.6      Nabyvatel je povinen zajistit, aby ve Sborníku byl současně s názvem příspěvku vždy uveden znak ©, jméno a příjemní autora a rok vydání díla.

 

1.7      Nabyvatel je povinen při výkonu svých práv podle těchto licenčních podmínek vždy postupovat tak, aby nebyla snížena hodnota příspěvku a dodržet ustanovení autorského zákona.

 

2. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

 

2.1    K uzavření licenční smlouvy prostřednictvím výše uvedené webové stránky dojde v okamžiku, kdy poskytovatel jakožto autor příspěvku vyplní na webové stránce přihlašovací údaje a současně zaškrtne rámeček (tzv. check-box) s popiskem „Souhlasím s licenčními podmínkami a zveřejněním svého příspěvku ve sborníku“ a klikne na tlačítko „odeslat zprávu/send“. Přihlašovací údaje vyplněné autorem příspěvku jsou nabyvatelem považovány za správné.

 

2.2    Smluvní vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem vzniká odesláním vyplněných přihlašovacích údajů včetně zaškrtnutého check-boxu specifikovaných v odst. 2.1 nabyvateli.

 

2.3    Nabyvatel nabývá licenci okamžikem uzavření licenční smlouvy.

 

2.4    Nabyvatel není povinen licenci využít. Nabyvatel nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence). Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

 

3. TRVÁNÍ LICENČNÍ SMLOUVY

 

3.1    Licenční smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.

 

3.2    Licenční smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 

3.3    Nabyvatel je oprávněn licenční smlouvu kdykoliv vypovědět. Výpověď licenční smlouvy bude nabyvatelem provedena zasláním oznámení na elektronickou adresu poskytovatele uvedenou v přihlašovacích údajích. Licenční smlouva zaniká 30 kalendářních dnů ode dne odeslání výpovědi licenční smlouvy poskytovateli.

 

3.4    Poskytovatel je oprávněn od licenční smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší povinnosti vyplývající z licenční smlouvy včetně licenčních podmínek či zasáhne do autorských práv poskytovatele.

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

4.1    Vztahy smluvních stran vyplývající z licenční smlouvy a výslovně neupravené v licenčních podmínkách se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

 

4.2    Všechna práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

 

4.3    Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých na základě licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní je v případě věcné příslušnosti okresního soudu v prvním stupni příslušný Okresní soud ve Zlíně a v případě věcné příslušnosti krajského soudu v prvním stupni je příslušný Krajský soud ve Zlíně.

 

4.4    Ustanovení odchylná od licenčních podmínek je možné sjednat ve zvláštní licenční smlouvě písemně. Odchylná ujednání ve zvláštní licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními licenčních podmínek.

 

4.5    Ustanovení licenčních podmínek tvoří nedílnou součást licenční smlouvy.

 

4.6    Znění licenčních podmínek může nabyvatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění licenčních podmínek.

 

4.7    Je-li některé ustanovení licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

4.8    Licenční smlouva včetně licenčních podmínek je archivována nabyvatelem v elektronické podobě a není přístupná.

 

Ve Zlíně dne 4. 5. 2022

LICENSE TERMS

 

regarding Including and Disclosing of Work in Anthology of Conference „PLASTKO 2022“

 

 

1. INTRODUCTORY PROVISIONS AND SUBJECT OF THE AGREEMENT

 

1.1      These license terms (hereinafter referred as “License Terms”) of Tomas Bata University in Zlín, ID: 70883521, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01  Zlín (hereinafter referred as “Licensee”)  arrange rights and obligations both of the Parties generated and concluded by License Agreement related to the Work of Author (hereinafter referred as “Licensor”) being disclosed during the Conference PLASTKO 2022 held by Licensee. Based on the said license A

agreement the Work will be included into anthology of Conference “PLASTKO 2022” (above mentioned license agreement hereinafter referred also as “License Agreement”, above mentioned work of the Author disclosed in the anthology of Conference “PLASTKO 2022” hereinafter referred also as “Work”).  

 

1.2      License Agreement will be concluded between Licensee and any natural person (hereinafter referred as “Author” or “Licensor”) through web interface settled on URL-address http://www.cps.utb.cz/cs/prihlaseni (hereinafter referred only as „Website“). License Agreement will be concluded through the Website at the moment when the Licensor – Author of the Work – fills in his personal data on the Website and adds checking of the field “I agree with license terms and with the disclosing of my Work in the anthology”.

 

1.3      License Terms arrange especially mutual rights and obligations of Licensor and Licensee given by the concluding of the license to the Work and connected to the license to the Work and further related rights and obligations of Licensor and Licensee.

 

1.4      The license to the Work being based on the License Agreement is provided to the Licensee explicitly for the purpose of the using of the Work in anthology of Conference PLASTKO 2022 (hereinafter referred only as “Anthology”), where the license in terms of License Agreement is provided as non-exclusive and free-of-charge. The Licensee will not use the Anthology for any commercial purposes.

 

1.5      Any other use of the Work different from those mentioned in License Terms is allowed only on the basis of a separate negotiation between Licensor and Licensee leading to the agreement which will be subject matter of a separate license agreement.  

 

1.6      Licensee is obliged to assure that the title of the Work in the Anthology will be always followed by the mark ©, the name and surname of the Author and the year of the publication of the Work.

 

1.7      The Licensee is obliged during the consummation of his rights according to License Terms to take care the maintaining of the worth of the Work and to respect the regulations of the Copyright Act.

 

2. CONCLUDING OF LICENSE AGREEMENT

 

2.1    License Agreement will be concluded through the said website at the moment when the Licensor – Author of the Work – fills in his personal data on the website and adds checking of the field “I agree with license terms and with the disclosing of this my Work in the anthology”, after which confirms it by the step “send the message”. The personal data filled in by the Author are taken by the Licensee as the right data of the Author.

 

2.2    The relation between the Licensee and Licensor is established by sending by filled personal data including checked field specified in the point 2.1 to the Licensee.

 

2.3    The Licensee acquires license rights by the moment of the concluding of License Agreement.  

 

2.4    The Licensee is not obliged to consume the License rights. The Licensee is not entitled to provide the rights established by the License to third party, as a whole nor a part of them, without preliminary written permission of the Licensor (to provide sub-license). The Licensee is not entitled to assign onto third party the rights and obligations established by the License without preliminary written permission of the Licensor.

 

 

3. TIME OF THE DURATION OF LICENSE AGREEMENT

 

3.1    License Agreement will come into force by the concluding of it.

 

3.2    License Agreement will be concluded for an indefinite period.

 

3.3    The Licensee is entitled to terminate the License Agreement at any time. The termination of the License Agreement will be carried out by the Licensee through the sending of the notification to the electronic address of the Licensor mentioned in his personal data. The License Agreement ceases by expiring 30 days after the sending of the termination of License Agreement to the Licensor.

 

3.4    The Licensor is entitled to withdraw the License Agreement provided that the Licensee will infringe the obligations stipulated by License Agreement including License Terms or will not respect author´s rights of Licensor.

 

 

4. FINAL PROVISIONS

 

4.1    The relations between the Licensor and the Licensee based on License Agreement and explicitly non-regulated its wording shall follow relevant general legal regulations, particularly the Civil Code 89/2012, in its current wording, and law the Copyright Act 121/2000, in its current wording.

 

4.2    All rights and obligations based on License Agreement will pass to successor in tittle of the related party.

 

4.3    License Agreement shall be governed regarding authorized district court at first degree by  Okresní soud ve Zlíně and regarding authorized regional court at first degree by Krajský soud ve Zlíně.

 

4.4    The provisions different from License Terms are allowed to negotiate through a separate license agreement in a written form. The provisions different from this License Agreement and mentioned in separate license agreement take precedence over this License Terms.

 

4.5    Provisions regarding License Terms are integral part of License Agreement.

 

4.6    The wording of License Terms is allowed to amend, modify or supplement by Licensee.  Rights and obligations of Licensor and Licensee stipulated during the force of previous License Terms are not affected by this provision.

 

4.7    If any provision of License Agreement is invalid or ineffective, or it turns into such provision, it is replaced by such provision, the meaning of which is the nearest to the said invalid or ineffective provision. Invalidity or ineffectiveness of one provision does not affect the validity of any other provisions.

 

 

4.8    License Agreement including License Terms is archived by the Licensee in its electronic version and it is not freely accessible.

 

4.9    License Agreement is available on the website according to point 1.2 in the legally binding Czech wording and simultaneously in the English wording. However, the English wording is intended only for the understanding of License Agreement, not for its legal interpretation.

 

Zlín,  4. 5. 2022

 

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo