Výzkumný směr

Energetické a kompozitní materiály

Výzkumná skupina

Magnetická hypertermie a polymerní memristory 

Výzkum v této oblasti je zaměřen na přípravu materiálů pro různé aplikace vodivých i dielektrických a magnetických materiálů od elektromagnetického stínění, selektivně odrazivých povrchů a selektivně propustných deskových materiálů, až po materiály zamýšlené pro hypertermickou léčbu rakoviny, které byly již patentovány.

Materiálový design je orientován převážně na přípravu magnetických nanočástic, eventuálně i na aplikaci nebo modifikaci magnetických a jiných plniv (částic i  krátkých vláken) z komerčních zdrojů do kompozitních materiálů s polymerní matricí. V oblasti syntézy dále skupina úspěšně pracuje s polyanilinem a obdobnými vodivými polymery. Kombinací magnetického anorganického jádra a elektricky vodivé polymerní slupky vznikají core-shell částice s významně zlepšenými vlastnostmi. Schopnosti přeměňovat absorbovanou energii střídavého magnetického pole na teplo se využívá tam, kde je požadován zdroj tepla v objemu, v nejnáročnější aplikaci se jedná o hypertermii. Z uvedených materiálů jsou dále připravovány vodivé kompozity pro elektromagnetické stínění. Selektivní odrazivost se pak dosahuje přípravou tzv. metamateriálů, kde k funkci kromě materiálové kompozice přispívá také geometrie jednotlivých složek kompozitu. Ploché struktury s materiálovým vzorováním jsou připravovány metodami materiálového tisku

Výzkumná skupina

Sino-EU Joint Laboratory of New Energy Materials and Devices

Vývoj zařízení pro akumulaci energie se v posledních letech provádí ve dvou hlavních směrech: superkondenzátory (SC) a lithiové baterie, tj. lithium-iontové (Li-ion) a lithium-sirné (Li-S) baterie. SC se vyznačují vysokou hustotou výkonu, krátkou dobu nabíjení, dlouhou životností a spolehlivostí. Kromě toho mohou SC potenciálně vydržet více než jeden milion cyklů nabíjení / vybíjení bez zásadního poklesu kapacity nebo navýšení vnitřního odporu. Ačkoli SC disponují podstatně vyšším výkonem ve stejném objemu, nejsou schopny ukládat stejné množství energie na jednotku hmotnosti a objemu, jako je to u baterií na bázi lithia. Navíc náklady na jednotku energie SC jsou více než 20krát vyšší než v případě baterií. Mezi hlavní nevýhody Li-ion a Li-S baterií patří vysoký stupeň samovybíjení a nízká cyklická stabilita. Pro překonání výše zmíněných problémů stávajících zařízení pro skladování energie je výzkum ve společné laboratoři Sino-EU joint lab zaměřen na vývoj nanostrukturovaných porézních elektrodových materiálů s vysokou pseudo-kapacitou, tj. uhlíkových elektrod modifikovaných redoxně aktivními složkami (vodivé polymery, oxidy a sulfidy přechodových kovů). Vyvinuté katodové materiály jsou určeny jak pro baterie s organickým elektrolytem, ​​tak i pro elektrolyty na bázi vody. Zvláštní pozornost je věnována vývoji gelových elektrolytů se sadou vlastností požadovaných pro určitý typ zdroje energie. Dalším důležitým směrem společné laboratoře Sino-EU joint lab je i vývoj fotovoltaického energetického zařízení integrovaného se superkondenzátorem pro sběr okolní energie a samonabíjení bez použití externího zdroje.

 Výzkumná skupina

 Energetické a zdravotnické kompozitní systémy

Předmětem výzkumného zájmu této výzkumné skupiny je jednak studium a příprava matric pro pokročilé biokompozitní systémy a také aktivních/funkčních složek, které do těchto matric mohou být inkorporovány. Jako matrice slouží zejména polymerní gely ze syntetických i přírodních biokompatibilních a biodegradabilních polymerů. Speciálním případem je využití bakteriální celulózy z vlastní produkce v bioreaktorech. Tyto gely slouží např. ke krytí ran v medicíně, hledají uplatnění v procesech pervaporace a jsou aplikovány (ve spolupráci se skupinou Kompozity s elektrickými a magnetickými vlastnostmi) jako elektrolyt v superkondenzátorech. Mineralizované gely slouží jako templáty v chirurgii kostních náhrad. Plnivo založené na uhličitanech je připravováno přímo ve struktuře gelové matrice metodou biomimetické mineralizace. Jako funkční agens se využívají syntetické polypeptoidy a peptoidové nanodestičky, které mají významnou biologickou aktivitu.

Výzkumná skupina

Socioekonomické aspekty energetiky

Současný přechod energetiky od fosilních zdrojů směrem k obnovitelným zdrojům energie tvoří základ probíhající transformace globálního energetického sektoru. V této souvislosti se otevírá mnoho vědeckých otázek zahrnujících typy a formy účasti různých zainteresovaných stran, otázky vlastnictví, finanční dopady a další socioekonomické aspekty.

Požadavky na budoucí energetické systémy lze shrnout do tří klíčových trendů: dekarbonizace, decentralizace a digitalizace, s tendencí směrem k posílení postavení spotřebitelů. Současná struktura energetických trhů reflektuje tyto vize jen částečně. Jako potřebné se proto jeví multidisciplnární zkoumání vztahů mezi energetickými systémy a společností v těchto základních výzkumných směrech:

 • Dekarbonizace v důsledku volatility cen energií, inovací v sektoru obnovitelných zdrojů energie a hodnocení environmentálních dopadů;
 • Decentralizace s využitím inovativních business modelů jako jsou peer-to-peer trading, blockchain a diverzifikace stakeholder struktury s větší angažovaností spotřebitelů (energy prosumers);
 • Digitalizace a vznik IT platforem pro smart grids, optimalizace produkce a spotřeby energií včetně skladování.

 Spolupracující instituce

 • Clemson Univesity, Clemson, South Carolina, USA
 • East China University of Science and Technology, Shanghai, China
 • Ústav polymérov, SAV, Bratislava, Slovensko
 • Sabanci University, Istanbul, Turkey
 • Ústav makromolekulární chemie, AV ČR, Praha
 • Riga Technical University, Riga, Latvia
 • State Research Institute, Centre for Innovative Medicine, Vilnius, Lithuania
 • Marmara University, Istanbul, Turkey
 • Technion, Israel Institute of Technology, Haifa, Israel
 • Federal State Budgetary Institution, Saint-Petersburg, Russia

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Petr Sáha, CSc.


Řešené projekty

Horizon 2020 StoRIES (Storage Research Infrastructure Eco-System)

TK03030157
- "Další generace all-solid-state Li-ion baterií", 2020-2025

TH71020005 - "Bioaktivní vstřikovatelné hydrogely pro regeneraci měkkých tkání po rekonstrukčních maxilofaciálních operacích" (spolupráce s Riga Technical University, Marmara University a Technion-Israel Institute of Technology), 2020-2023

TH71020006 - "Hybridní zařízení na bázi Li-ion baterie a superkapacitoru" (spolupráce se Slovenskou akademií věd a Sabanci University), 2020-2023

FW01010327"Pokročilé polymerní a kompozitní materiály pro aditivní výrobu" (spolupráce se SPA 2000 s.r.o. a SYNPO a.s.), 2020-2024

LTAUSA19066 - "Studium polymerních memristorů založených na metakrylátových polymerech s karbazolovými bočními skupinami" (spolupráce s Akademií věd ČR), 2020-2022

LTT20005 - "Spolupráce s asociací EASE na vývoji hybridního superkapacitoru"2020-2022

8X20041 - "Návrh a příprava multifunkčních magnetických nanočástic pro detekci rakovinných buněk", 2020-2021

TP01010006 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II", 2020-2022

 • podprojekt "Obnovitelná textilie na bázi biopolymeru pro svrškovou část obuvi" (spolupráce s UNI UTB), 2020-2021

CA15216 - "Biosynthesis of Bacterial Cellulose using Inexpensive Nutrient Medium And their Characterizations", 2016-2021

CA18236 - "Entrepreneurial Universities emerging perspectives enrich regional social innovation ecosystems" (spolupráce s UNI UTB), 2019-2023

Ukončené projekty

LH14273 - "Konstrukce a elektrochemické vlastnosti superkondenzátorů pro vysoce efektivní ukládání energie", 2014-2016

LTACH17015 - "Příprava a elektrochemické vlastnosti hierarchických struktur flexibilních elektrod na bázi polyanilin/bimetalové oxidy", 2017-2019

FOSTECT_S1_M2_EN - "Developing of counter electrode based on carbon materials applied for Dye-Sensitized Solar Cells", 2019-2020 

Aktuální výstupy

Hierarchical MoS2/C@MXene composite as an anode for high-performance lithium-ion capacitors

CITATION DATA: Applied Surface Science, VOL: 598, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.153778, PUBLICATION YEAR: 2022

Electrospun polyurethane nanofibers coated with polyaniline/polyvinyl alcohol as ultrafiltration membranes for the removal of ethinylestradiol hormone micropollutant from aqueous phase

CITATION DATA: Journal of Environmental Chemical Engineering, VOL: 10, ISS: 3, https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.107811, PUBLICATION YEAR: 2022

Adsorption of estrogenic hormones in aqueous solution using electrospun nanofibers from waste cigarette butts: Kinetics, mechanism, and reusability

CITATION DATA: Express Polymer Letters, VOL: 16, ISS: 6, https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2022.46, PUBLICATION YEAR: 2022

The effect of surface substrate treatments on the bonding strength of aluminium inserts with glass-reinforced poly(phenylene) sulphide

CITATION DATA: Materials, VOL: 15, ISS: 5, https://doi.org/10.3390/ma15051929, PUBLICATION YEAR: 2022

CuxCo1-xFe2O4 (x=0.33, 0.67, 1) spinel ferrite nanoparticles based thermoplastic polyurethane nanocomposites with reduced graphene oxide for highly efficient electromagnetic interference shielding

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 5, https://doi.org/10.3390/ijms23052610, PUBLICATION YEAR: 2022

Polypyrrole-coated melamine sponge as a precursor for conducting macroporous nitrogen-containing carbons

CITATION DATA: Coatings, VOL: 12, ISS: 3, https://doi.org/10.3390/coatings12030324, PUBLICATION YEAR: 2022

Electrochemical performance of composite electrodes based on rGO, Mn/Cu metal-organic frameworks, and PANI

CITATION DATA: Scientific Reports, VOL: 12, ISS: 1, https://doi.org/10.1038/s41598-021-04409-y, PUBLICATION YEAR: 2022

Effect of calcination temperature on electrochemical performance of niobium oxides/carbon composites

CITATION DATA: Journal of Materials Science, https://doi.org/10.1007/s10853-022-06931-4, PUBLICATION YEAR: 2022

A self-standing binder-free biomimetic cathode based on LMO/CNT enhanced with graphene and PANI for aqueous rechargeable batteries

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 3, https://doi.org/10.3390/ijms23031457, PUBLICATION YEAR: 2022

Solid manganese dioxide as heterogeneous oxidant of aniline in the preparation of conducting polyaniline or polyaniline/manganese dioxide composites

CITATION DATA: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, VOL: 638, https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.128298, PUBLICATION YEAR: 2022

Fe3o4 nanoparticles on 3D porous carbon skeleton derived from rape pollen for high-performance Li-ion capacitors

CITATION DATA: Nanomaterials, VOL: 11, ISS: 12, https://doi.org/10.3390/nano11123355, PUBLICATION YEAR: 2021

Inter-continental differences in waste management in developing countries: Turkey and Ghana

CITATION DATA: Proceedings of Institution of Civil Engineers: Waste and Resource Management, VOL: 175, ISS: 1, https://doi.org/10.1680/jwarm.20.00029, PUBLICATION YEAR: 2022

Kontakty

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Projektový manažer: Ing. Viera Pechancová, Ph.D.
+420 57 603 8044 A422
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Vědecký tým


Smarak Bandyopadhyay, MSc. Ph.D.

+420 57 603 8128 307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Nikola Bugárová, Ph.D.

+420 57 603 8117 A209
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.

+420 57 603 8157 422/U11
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Nibedita Saha, Ph.D. MBA

+420 57 603 8156 A419
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Bao Quoc Le, Ph.D.

+420 57 603 8117 A209
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

+420 57 603 8142 A416
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nikhitha Joseph, Ph.D.

+420 57 603 1762 A434
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc.

+420 57 603 1731 A221
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

+420 57 603 8113 A417
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. David Rebenda, Ph.D.

431/U11
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Professor Extraordinary, MSc. Natalia Kazantseva, CSc.

+420 57 603 8114 A417
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Oyunchimeg Zandraa, Ph.D.

+420 57 603 1738 A309
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh, Ph.D.

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tatiana Babkova, Ph.D.

+420 57 603 1727 A214
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

+420 57 603 1709 A409
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Nabanita Saha, M.Sc. Ph.D.

+420 57 603 8156 A419
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Dr. Ing. Ying He

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Dr. Ing. Constantin Bubulinca

+420 57 603 8112 A312
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Marjan Motiei, Ph.D.

+420 57 603 1762 A324
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vladimir Artur Babayan, M.Sc. Ph.D.

+420 57 603 8112 A313
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Elif Vargün, Ph.D.

+420 57 603 8117 A209
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Haojie Fei, MSc. Ph.D.

+420 57 603 1738  A309
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Kadir Özaltin, M.Sc., Ph.D.

+420 57 603 1741 A313
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Doktorandi


Adam Aberra Challa, MSc.

+420 57 603 1763 145
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Marek Jurča

+420 739 698 675 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hau Trung Nguyen

+420 739 698 675 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo