Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

CZ.02.01.01/00/22_012/0006919 - OP JAK - Rozvoj adekvátní infrastruktury doktorských studijních programů na UTB ve Zlíně (RADOST)

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje doktorských studijních programů (DSP) realizovaných na UTB ve Zlíně. V průběhu realizace projektu dojde k pořízení moderního přístrojového vybavení i k zajištění vybavení DSP audiovizuální a výpočetní technikou, interiérem atd. Na vybraných součástech UTB ve Zlíně (Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta aplikované informatiky) bude také provedena rekonstrukce prostor vyčleněných pro výuku studentů DSP či pro výzkum realizovaný studenty DSP.

NPO_UTB_MSMT-2145/2024-4 - Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na UTB ve Zlíně

LUABA24039 - Vývoj magnetoaktivních elastomerních povrchů s řízeným charakterem smáčení pro funkční manipulaci s kapalinami, 2024-2026
prof. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D. 

LUAUS24032 - Polymerní neuronové synapse, 2024-2027
prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D. 

LUAUS23085 - Syntéza nových vysoce aktivních metalosilikátových katalyzátorů pro metatezi olefinů -2023-2026
Mgr. David Škoda, Ph.D. 

8X23034 Magnetické nanostruktury schopné samozahřívání pro teranostické aplikace -2023-2025
prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D. 

LTT20010 Povrchově funkcionalizovaná skla: koncept heterostrukturovaných nanočástic inspirovaných umělou fotosyntézou - 2020-2024
Ing. Michal Machovský, Ph.D.

Ukončené projekty

8J20PL026 - Biorozložitelné polymerní nanokompozitní systémy se zlepšenými tepelnými a mechanickými vlastnostmi - 2020-2022

LTT20005 - Spolupráce s asociací EASE na vývoji hybridního superkapacitoru - 2020-2022

LTAUSA19066 - Studium polymerních memristorů založených na metakrylátových polymerech s karbazolovými bočními skupinami - 2020-2022
LO1504 - Centrum polymerních systémů plus – 2015-2020
LTAB19019 - Příprava nano- a mikro-strukturovaných materiálů pomocí samo-organizovaných proteinových fibrilárních systémů - 2019-2021
8JPL19031 - Vývoj nových aditiv pro termoplastické zpracování biorozložitelných polymerů - 2019-2020
8X20041 - Návrh a příprava multifunkčních magnetických nanočástic pro detekci rakovinných buněk - 2020-2021

Strukturální fondy EU - OP VVV

opvvv

CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016941 - Juniorské granty UTB ve Zlíně

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality doktorského studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně prostřednictvím (1) pilotního ověření a implementace nové grantové soutěže JUNG UTB (Juniorské granty UTB) určené výhradně pro studenty doktorského studia a (2) podpůrných vzdělávacích nástrojů (semináře, kurzy, workshopy apod.). Tyto opatření posílí předpoklady doktorandů pro vykonávání vysoce kvalitní vědecké a výzkumné činnosti a zlepší jejich mezinárodní konkurenceschopnost.

Ukončené projekty

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623 - Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně (2020-2023)

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017879 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II. (2021-2023)

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně (2018-2022)
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002720 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI (2017-2021)
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008464 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně (2018-2020)
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011594 - Tvorba programů celoživotního vzdělávání na UTB ve Zlíně (2020-2021)
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0012951 - DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II. (účast UNI/CPS 2020-2021)

© 2023 UTB CPS