O projektu

Centrum polymerních systémů získalo prestižní ocenění HR Award

Prestižní HR Award, evropské ocenění kvality řízení výzkumné organizace, získalo Centrum polymerních systémů, které je součástí Univerzitního institutu. Certifikát uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které zavádějí tzv. strategii HRS4R, to znamená, že  vytvářejí transparentní pracovní prostředí v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Centrum polymerních systémů bylo vystavěno převážně ze zdrojů Evropské unie a je výrazně orientováno na propojení výzkumu s praxí. Fungování významně ovlivňuje kvalitativní ukazatele a renomé Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v národním i mezinárodním měřítku, což má pozitivní dopad i na město Zlín a Zlínský kraj.

O ocenění bylo usilováno v rámci projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně s registračním číslem CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243.

HR Award - HRS4R

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se v listopadu 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (EC&C) a zavázala se, že se bude snažit jim přibližovat. Cílem je získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející právě z těchto principů.

Univerzita Tomáše Bati měla rok na vypracování interní analýzy, která měla za úkol srovnat současnou praxi s Chartou a Kodexem, a Akčního plánu, který stanovuje postup implementace opatření směřujících k naplnění principů, ve kterých má Univerzita Tomáše Bati mezery.

Hlavním přínosem implementace HRS4R je zabezpečit, aby vztah mezi Univerzitou Tomáše Bati v pozici zaměstnavatele a jejími zaměstnanci na pozici výzkumných pracovníků přispěl k úspěšné práci při vytváření, přenosu, sdílení a šíření vědomostí a technologického rozvoje a k rozvoji kariéry výzkumných pracovníků.

Přínos strategie pro univerzitu a výzkumné pracovníky:

  • Zvýšení prestiže univerzity a atraktivity pro výzkumné pracovníky
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací
  • Mezinárodní atraktivita a viditelnost
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje
  • Vytvoření podmínek pro lepší karierní růst v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě
  • Zaručení transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků

Projekt je řešen v rámci OP VVV “Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně”, jehož klíčovou aktivitou 1 je „nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award“.

Strategické řízení lidských zdrojů

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové zdroje: 58 287 898,79 Kč
Datum zahájení realizace: 1. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
 
Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je efektivní využití výzkumného potenciálu vytvořených výzkumných center CEBIA-Tech a CPS. Řešení projektu je zaměřeno na rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků UTB ve Zlíně v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje a jeho nastavení v rámci výzkumných center v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a s cílem získání ocenění „HR Award“.

Anotace projektu:

Předkládaný projekt je zásadně zaměřen na řešení problematiky strategického manažerského řízení výzkumné organizace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) a jejich součástí Fakulty aplikované informatiky (FAI) a Univerzitního institutu (UNI) se zaměřením na jejich výzkumné jednotky – Regionální výzkumná centra Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) a Centrum polymerních systémů (CPS).

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou výzkumní, akademičtí, administrativní a techničtí pracovníci a členové manažerských týmů podpořené součásti zastřešující výzkumné organizace UNI a její části Regionálního výzkumného centra CPS studenti magisterských a doktorských programů podpořených součástí zastřešující výzkumné organizace (UTB) a zájemci o studium na nich.

 Tyto výstupy lze užít v souladu s licenčními podmínkami Creative Commons 4.0 ve variantě BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs)

© 2023 UTB CPS